javne nabavke

Tenderi

statut komunalno standard
Plan nabavki za 2018. godinu
Plan nabavki za 2017. godinu
Plan nabavki za 2016. godinu
Otvoreni konkursi za javne nabavke

    Redni broj javne nabavke : JN 1.1.2. Preuzmite poziv i konkursnu dokumentaciju:

  1. Poziv za podnosenje ponude.
  2. Novo specijalno vozilo za odnošenje smeća.

Odgovori na postavljena pitanja
Obavestenja o zakljucenim ugovorima
Obavestenje o obustavi postupka

Opšte odredbe

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice JKP "STANDARD". Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.).

Napominjemo da sva zainteresovana lica mogu besplatno i bez prethodne registracije da vrše pretragu i pregled svih postavljenih sadržaja.

Želimo vam prijatan rad.

Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks broj obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Na taj način će ući u evidenciju naručioca kao potencijalni ponuđači, a naručilac će biti u obavezi da istima, tokom trajanja roka za preuzimanje dokumentacije i dostavljanje ponuda, dostavlja u pisanoj formi (na način koji ponuđač navede u potvrdi o preuzimanju konkursne dokumentacije sa internet stranice preduzeća), sve učinjene izmene i dopune konkursne dokumentacije kao i pojašnjenja konkursne dokumentacije.